NL

Algemene voorwaarden bemiddeling aanhuur en aankoop Cityhomes B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Cityhomes B.V.: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cityhomes B.V. gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 125H, 1052 HP te Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57780188;

Huurovereenkomst: De huurovereenkomst of een andere vergelijkbare overeenkomst tussen de Klant en een verhuurder;

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cityhomes B.V. een Overeenkomst is aangegaan;

Koopovereenkomst: De koopovereenkomst of een andere vergelijkbare overeenkomst tussen de Klant en een verkoper;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Cityhomes B.V. en de Klant waarbij Cityhomes B.V. bemiddelt bij het huren of kopen van een woning door de Klant;

Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Cityhomes B.V. en de Klant gesloten Overeenkomsten m.b.t. bemiddeling bij aanhuur of aankoop.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij Schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten m.b.t. bemiddeling bij aanhuur of aankoop. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Cityhomes B.V. gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.4. Cityhomes B.V. wijst de toepasselijkheid van door de Klant zijnde een Bedrijf gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Cityhomes B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien Cityhomes B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Cityhomes B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. Cityhomes B.V. heeft het recht gedurende de Overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt Schriftelijk op de hoogte gesteld van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden nadelige gevolgen hebben voor de Klant, dan kan de Klant de Overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod van Cityhomes B.V. is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in Overeenkomsten, e-mailberichten of op de website van Cityhomes B.V. binden Cityhomes B.V. niet.
3.3. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst en exclusiviteit

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de Overeenkomst (digitaal) hebben ondertekend dan wel op het moment dat de Klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Cityhomes B.V.
4.2. Deze algemene voorwaarden zijn voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant verstrekt.
4.3. De Overeenkomst wordt aangegaan op basis van exclusiviteit. Het is de Klant niet toegestaan zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Cityhomes B.V. gedurende de Overeenkomst een derde partij in te schakelen die bemiddelt bij de aanhuur of aankoop van een woning.

Artikel 5. Bedenktijd

5.1. De Klant zijnde een Particulier heeft het recht de Overeenkomst die op afstand tot stand is gekomen of de Overeenkomst die niet op het kantoor van Cityhomes B.V. tot stand is gekomen gedurende 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden. Een dergelijke ontbinding kan middels een Schriftelijke verklaring geschieden.
5.2. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de Klant een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst voor het verstrijken van de ontbindingstermijn en de Klant de Overeenkomst binnen de ontbindingstermijn ontbindt, dan brengt Cityhomes B.V een bedrag
aan de Klant in rekening naar evenredigheid van het gedeelte van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd.

Artikel 6. Annulering

6.1. Indien de Klant zijnde een Bedrijf de Overeenkomst annuleert of indien de Klant zijnde een Particulier de Overeenkomst na het verstrijken van de ontbindingstermijn annuleert, dan worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van de annulering aan de Klant in rekening gebracht.
6.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 7. Looptijd van de Overeenkomst en beëindiging van de Overeenkomst

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar.
7.2. De Overeenkomst eindigt:
a. Na de looptijd, tenzij partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt verlengd;
b. Door voltooiing van de Overeenkomst;
c. Door annulering van de opdracht door de Klant;
d. Door ontbinding door een van de partijen.
7.3. De Overeenkomst is bij aanhuur voltooid op het moment dat de Klant en de verhuurder de Huurovereenkomst hebben ondertekend.
7.4. De Overeenkomst is bij aankoop voltooid op het moment dat de Klant en de verkoper de Koopovereenkomst hebben ondertekend.

Artikel 8. Wijzigen van de Overeenkomst

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Cityhomes B.V. de Klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst

9.1. Alle verbintenissen van Cityhomes B.V. voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
9.2. Cityhomes B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Cityhomes B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Cityhomes B.V. garandeert niet dat hij een geschikte woning voor de Klant vindt of dat een woning waarin de Klant interesse heeft bezichtigd kan worden.
9.3. Cityhomes B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten.

9.4. Cityhomes B.V. zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
9.5. Op verzoek van de Klant stelt Cityhomes B.V. de Klant op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Artikel 10. Uitvoeringtermijn

10.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Cityhomes B.V en de Klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. Cityhomes B.V. biedt ten aanzien van afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
10.2. In het geval dat een kenbaar gemaakte uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Cityhomes B.V. ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11. Verplichtingen van de Klant

11.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cityhomes B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Cityhomes B.V. worden verstrekt.
11.2. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit
volledig voor rekening en risico van de Klant.
11.3. De Klant is gehouden Cityhomes B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
11.4. De Klant onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Cityhomes B.V kunnen doorkruisen en/of die Cityhomes B.V in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.
11.5. De Klant vrijwaart Cityhomes B.V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
11.6. De Klant dient mee te werken aan de verplichtingen die Vastgoed & Co heeft op basis van de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
11.7. De Klant dient op tijd op de afspraak voor de bezichtiging aanwezig te zijn. Indien de Klant niet tijdig op de afspraak voor de bezichtiging komt, dan is het mogelijk dat de bezichtiging verkort wordt.
11.8. Indien de Klant zonder tijdig af te zeggen niet op de afspraak van de bezichtiging komt en er nogmaals een afspraak dient te worden gemaakt, dan heeft Cityhomes B.V. het recht extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. Deze extra kosten worden vooraf aan de Klant kenbaar gemaakt.
11.9. Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Cityhomes B.V. die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Klant onrechtmatig jegens Cityhomes B.V. handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Cityhomes B.V. daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 12. Positie van Cityhomes B.V.

12.1. Cityhomes B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade doordat een verhuurder of verkoper, al dan niet na onderhandelingen gevoerd door Cityhomes B.V. namens de Klant, geen Huurovereenkomst of Koopovereenkomst sluit met de Klant.
12.2. Cityhomes B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de verhuurder of verkoper. Cityhomes B.V. is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de verhuurder of verkoper, na ondertekening van de Huurovereenkomst resp. Koopovereenkomst, zijn
verplichtingen als verhuurder of verkoper nakomt.

Artikel 13. Courtage bij aanhuur en aankoop

13.1. De courtage die de Klant aan Cityhomes B.V. verschuldigd is staat duidelijk in de Overeenkomst.
13.2. Indien de courtage de huurprijs is van 1 maand, dan valt onder deze huurprijs tevens, voor zover van toepassing, de vergoeding die de Klant maandelijks dient te betalen voor het huren van roerende zaken van de verhuurder.
13.3. Over de courtage wordt btw berekend.
13.4. De courtage wordt gefactureerd onverwijld nadat de concept Huurovereenkomst is geaccepteerd door De Klant en de Huuroveroveenkomst voor digitale ondertekening is aangeboden.
13.5. De courtage wordt bij aankoop gefactureerd onverwijld nadat de Koopovereenkomst is Ondertekend.
13.6. De courtage is tevens verschuldigd na de beëindiging van de Overeenkomst indien:
a. Cityhomes B.V. genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de Huurovereenkomst of Koopovereenkomst het gevolg is van de dienstverlening van Cityhomes B.V. aan de Klant tijdens de looptijd van de Overeenkomst;
b. De Klant in strijd heeft gehandeld met artikel 4.3.
13.7. Indien de bemiddelingsopdracht door 2 of meer personen aan Cityhomes B.V. is verstrekt, dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de courtage die ingevolge de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden aan Cityhomes B.V. verschuldigd is.
13.8. Indien de verhuurder of verkoper een beroep doet op een ontbindende voorwaarde die is opgenomen in de Huurovereenkomst of Koopovereenkomst, dan dient de Klant Cityhomes B.V daarvan onverwijld in kennis te stellen en is de Klant niet de courtage aan Cityhomes B.V. verschuldigd.

Artikel 14. Betaling

14.1. De Klant betaalt de van Cityhomes B.V. ontvangen factuur binnen 7 dagen na de actuurdatum en voorafgaand aan de sleuteloverdracht.
14.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant zijnde een Bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of de geldende wettelijke rente voor
handelstransacties indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage.
14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant zijnde een Particulier vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente voor consumententransacties, conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.
14.4. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant.
14.5. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
14.6. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Particulier vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
14.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Cityhomes B.V op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
14.8. Zodra de Klant in verzuim is, is Cityhomes B.V. bevoegd al zijn werkzaamheden voor de Klant met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van zijn werkzaamheden doet Cityhomes B.V. Schriftelijk melding aan de Klant. Cityhomes B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door de opschorting.
14.9. Alle betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en vervolgens steeds op de oudste hoofdsom.
14.10. Cityhomes B.V. kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, e.d. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Klant alle aan Cityhomes B.V verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15. Klachten

15.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de Klant zo spoedig mogelijk na de ontdekking Schriftelijk te worden gemeld aan Cityhomes B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cityhomes B.V in staat is adequaat te reageren.
15.2. Indien Cityhomes B.V. de klacht gegrond acht, dan zal Cityhomes B.V., indien mogelijk, de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
15.3. De aansprakelijkheid van Cityhomes B.V is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 16 van deze algemene voorwaarden is opgenomen.
15.4. De Klant is verplicht Cityhomes B.V. de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn tekortkomingen, die aan Cityhomes B.V. zijn toe te rekenen, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
15.5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Cityhomes B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

16.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Cityhomes B.V is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Klant gegeven instructies. De Klant vrijwaart Cityhomes B.V. tegen alle aanspraken ter zake.
16.3. Cityhomes B.V staat niet in voor de juistheid van de door de (potentiële) verhuurder of (potentiële) verkoper verstrekte gegevens. Cityhomes B.V. is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een (potentiële) verhuurder of (potentiële) verkoper aan Cityhomes B.V. en/of aan de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
16.4. Cityhomes B.V is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de verhuurder, de verkoper of een derde.
16.5. Cityhomes B.V. is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de door Cityhomes B.V. verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant.
16.6. Het betreden van een woning voor een bezichtiging is geheel voor eigen risico. Cityhomes B.V is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt tijdens een bezichtiging.
16.7. Indien de werkzaamheden van Cityhomes B.V. niet leiden tot een Huurovereenkomst of Koopovereenkomst, dan kan Cityhomes B.V. daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
16.8. Cityhomes B.V is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een hackerattack.
16.9. Cityhomes B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten, kosten voor een (tijdelijk) onderkomen of overige verblijfkosten en schade door bedrijfsstagnatie.
16.10. Indien Cityhomes B.V aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Cityhomes B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Cityhomes B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Cityhomes B.V. beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de Klant betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.11. De aansprakelijkheid van Cityhomes B.V ontstaat slechts indien de Klant Cityhomes B.V., onverwijld en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Cityhomes B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
16.12. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Cityhomes B.V. zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
16.13. De Klant vrijwaart Cityhomes B.V. voor vorderingen die derden tegen Cityhomes B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Cityhomes B.V. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden Cityhomes B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Cityhomes B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
16.14. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar na de gebeurtenis waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Onder overmacht dient o.a. te worden staan: extreme weersomstandigheden; diefstal; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; virusinfectie of computervredebreuk door derden; hackerattack; stakingen; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; brand; overheidsmaatregelen; epidemieën; pandemie; boycot; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Cityhomes B.V. de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren.
17.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een derde die Cityhomes B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
17.3. Cityhomes B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cityhomes B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.4. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Cityhomes B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot uitvoering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Cityhomes B.V. als de Klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

18.1. Cityhomes B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. Na het sluiten van de Overeenkomst Cityhomes B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
18.2. Cityhomes B.V. heeft het recht de Overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien Cityhomes B.V. daarvoor een gewichtige reden heeft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, indien:
a. De samenwerkingsrelatie tussen de Klant en Cityhomes B.V. ernstig verstoord is;
b. De Klant eisen stelt aan de gewenste woning in combinatie met een maximale huurprijs of koopprijs die niet realistisch en/of niet marktconform zijn;
c. Cityhomes B.V. met betrekking tot een woning die de Klant wenst te huren of te kopen ook een bemiddelingsopdracht heeft geaccepteerd van de verhuurder of verkoper van deze woning.
18.3. Voorts is Cityhomes B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4. Cityhomes B.V is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn
schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2. Indien Cityhomes B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Cityhomes B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cityhomes B.V niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 20. Persoonsgegevens

20.1. Cityhomes B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de privacyverklaring van Cityhomes B.V. worden geraadpleegd, zie hier.

Artikel 21. Vervaltermijn

21.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Cityhomes B.V. in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 22. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

22.1. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Cityhomes B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cityhomes B.V. gevestigd is. De Klant zijnde een Particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Cityhomes B.V. Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
22.2. Op elke Overeenkomst tussen Cityhomes B.V. en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Vragen?Vragen?Vragen?